DE CE VĂ SUNT FURNIZATE ACESTE INFORMAŢII

Această notă de informare este furnizată în conformitate cu Decretul Legislativ nr. 196/2003, modificat prin Decretul Legislativ nr. 101/2018 de adaptare a legislaţiei naţionale la cerinţele Regulamentului European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare “GDPR” sau “Regulamentul”).

În această pagină sunt descrise modalităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care consultă site-ul web al societăţii AOP Gruppo VI.VA. Visione Valore Soc. Coop. Agricola (denumită în continuare Operatorul).
OPERATORUL DE DATE
Operatorul de date cu caracter personal este societatea AOP Gruppo VI.VA. Visione Valore Soc. Coop. Agricola, cu sediul la adresa: Viale della Cooperazione n. 400 – 47522 Cesena (FC), tel. 0547 317780
Adresa de e-mail a Operatorului: info@aopgruppoviva.it

RESPONSABILUL CU PROTECŢIA DATELOR (după caz)
Responsabilul cu protecţia datelor (RPD) poate fi contactat la următoarea adresă: Viale della Cooperazione n. 400 – 47522 Cesena (FC), tel 0547 317780 Adresa de e-mail a Operatorului: info@aopgruppoviva.it

MODALITĂŢILE DE PRELUCRARE
Operatorul ia măsurile de securitate corespunzătoare pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal, precum şi divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea se face cu ajutorul unor mijloace informatice şi/sau telematice prin metode organizatorice şi pe baza unei logici strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operator, în anumite cazuri, pot avea acces la date şi alte persoane implicare în organizarea acestui site web (personal administrativ, comercial, marketing, juridic, administratori de sistem) sau entităţi externe (furnizori de servicii tehnice, curieri poştali, furnizori de servicii de hosting, societăţi informatice, agenţii de comunicare) împuternicite, dacă este necesar, de Operator.
Lista actualizată a persoanelor împuternicite poate fi solicitată oricând de la Operator.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII
Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului dacă se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
Utilizatorul şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract încheiat cu Utilizatorul şi/sau sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract;
prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Operatorului;
prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terţă.
În orice moment Operatorului i se poate solicita să clarifice temeiul juridic al fiecărei prelucrări, în particular, să specifice dacă prelucrarea se face în baza legii, este prevăzută de un contract sau este necesară pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract.

TIPURI DE DATE PRELUCRATE ŞI SCOPURILE PRELUCRĂRII

Date de navigare
Sistemele informatice şi procedurile software pe care se bazează operarea acestui site achiziţionează, în cursul normalei lor funcţionări, unele date personale a căror colectare şi transmitere sunt necesare pentru buna funcţionare a protocoalelor de comunicare Internet.

În această categorie de date sunt cuprinse adresele IP sau numele domeniului calculatorului sau al terminalului folosit de utilizator, adresele URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) ale resurselor accesate, ora interogării, metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fişierului accesat, codul numeric care indică stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.), precum şi alţi parametri referitori la sistemul de operare şi la mediul informatic al utilizatorului.
Aceste date, necesare pentru utilizarea serviciilor web, sunt prelucrate şi în următoarele scopuri:
• pentru a obţine informaţii statistice privind utilizarea serviciilor (cele mai vizitate pagini, numărul de vizitatori pe intervale orare sau pe zi, zone geografice de provenienţă etc.);
• pentru a controla corecta funcţionare a site-ului şi a serviciilor oferite.

Date furnizate de Utilizator
Trimiterea facultativă, explicită şi voluntară de mesaje la adresele de contact ale Operatorului, trimiterea de mesaje private către profilurile/paginile oficiale de pe reţelele de socializare (când este prevăzută această posibilitate), precum şi completarea şi trimiterea formularelor prezente pe site-ul www.fruvenh.it- implică achiziţionarea datelor de contact ale expeditorului, necesare pentru a răspunde solicitărilor, precum şi a tuturor datelor cu caracter personal cuprinse în mesaje.
Notele de informare specifice vor fi publicate pe paginile site-ului Operatorului destinate furnizării respectivelor servicii.

Cookie şi alte tehnologii de urmărire
Folosim cookie-uri tehnice şi analitice, menite să asigure funcţionarea corectă a site-ului.
Nu folosim cookie-uri pentru crearea de profiluri şi nici alte sisteme de urmărire.
Cookie-urile terţelor părţi folosite pe acest site provin de la: Google Analytics şi reCAPTCHA.

Paginile noastre utilizează cookie-uri de performanţă ale unor terţe părţi, respectiv Google Analytics şi reCAPTCHA (servicii oferite de Google, Inc.), pentru a ne permite să colectăm statistici anonime, să analizăm comportamentul vizitatorilor în timpul utilizării site-ului, să îmbunătăţim performanţele site-ului şi experienţa de navigare, precum şi să protejăm site-ul de spam şi abuz.

Utilizarea panoului Google Analytics ne permite să înţelegem dacă vizitele au fost efectuate de vizitatori noi sau recurenţi verificând modul de navigare pe pagini (legături de intrare, legături de ieşire, navigare între pagini, timpul petrecut pe site, locaţia geografică etc.).

Printre datele cu caracter personal colectate de site-ul www.fruvenh.it se regăsesc: adresa de e-mail, prenumele, numele, numărul de telefon, provincia (judeţul), codul poştal, oraşul, întreprinderea, adresa, cookie-urile şi datele de utilizare.

Dacă nu se specifică altfel, comunicarea datelor solicitate este facultativă; cu toate acestea, refuzul Utilizatorului de a le comunica poate atrage după sine imposibilitatea pentru acest site de a-i furniza Serviciul.

Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru datele cu caracter personal ale terţilor obţinute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site şi garantează că are dreptul să le comunice sau să le divulge, exonerând Operatorul de orice răspundere faţă de terţi.

DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele colectate în scopurile menţionate mai sus nu vor fi în niciun caz divulgate în reţea sau transferate către terţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi a cazurilor de necesităţi tehnice legate de furnizarea serviciilor solicitate.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Persoanele vizate au dreptul de a obţine de la operator, în cazurile prevăzute, accesul la datele cu caracter personal care le privesc, rectificarea sau ştergerea acestora ori restricţionarea prelucrării lor, precum şi dreptul de a se opune prelucrării (art. 15 şi următoarele din Regulament). Cererea respectivă se înaintează către Responsabilul cu protecţia datelor la următoarele date de contact: Viale della Cooperazione n. 400 – 47522 Cesena (FC), tel. 0547 317780, adresa de e-mail a Operatorului: info@aopgruppoviva.it

Cererile se depun gratuit, iar Operatorul va răspunde acestora în cel mai scurt timp posibil, în orice caz, cel târziu în termen de o lună.

DREPTUL LA PLÂNGERE
Persoanele vizate care consideră că datele lor cu caracter personal sunt prelucrate prin intermediul acestui site cu încălcarea prevederilor Regulamentului au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul art. 77 din Regulament sau de a se adresa justiţiei în temeiul art. 79 din Regulament.

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE
Operatorul de date îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezenta politică de confidenţialitate, modificările fiind anunţate Utilizatorilor pe această pagină.
Dacă modificările vor viza prelucrările care au ca temei juridic consimţământul, Operatorul, după caz, va solicita din nou consimţământul Utilizatorilor.