Privacy Policy – RO

Politica de confidențialitate a fruvenh.it/
Această aplicație colectează unele date cu caracter personal ale utilizatorilor săi.

Acest document poate fi tipărit folosind comanda de imprimare din setările oricărui browser.

Controlorul de date
AOP Group VI.VA. Visione Valore Soc. Coop. Agricola, cu sediul central în Viale della Cooperazione n. 400 – 47522 Cesena (FC), tel 0547 317780.

Adresa de e-mail a titularului: info@aopgruppoviva.it

Tipuri de date colectate
Printre datele cu caracter personal colectate de această Aplicație, în mod independent sau prin intermediul unor terțe părți, se numără: Instrumente de urmărire; Date de utilizare; numărul de utilizatori; statisticile sesiunii; diverse tipuri de date; răspunsuri la întrebări; clicuri; evenimente de apăsare a tastelor; evenimente ale senzorilor de mișcare; mișcări ale mouse-ului; poziția în raport cu derularea; evenimente tactile.

Detaliile complete privind fiecare tip de Date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile relevante ale acestei politici de confidențialitate sau prin intermediul unor texte informative specifice afișate înainte de colectarea acestor Date.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizator, colectate automat în timpul utilizării acestei Aplicații.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca această Aplicație să fie în imposibilitatea de a furniza Serviciul. În cazurile în care această Aplicație indică anumite Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără consecințe asupra disponibilității Serviciului sau a funcționării acestuia.
Utilizatorii care au îndoieli cu privire la care Date sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze Operatorul de date.
Posibila utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de această Aplicație are ca scop furnizarea Serviciului solicitat de Utilizator, pe lângă alte scopuri descrise în acest document și în Politica privind Cookie-urile.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru datele personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei Aplicații.

Metoda și locul de prelucrare a Datelor colectate
Modalități de tratament
Operatorul de date adoptă măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea se realizează cu ajutorul unor instrumente informatice și/sau telematice, cu metode de organizare și logice strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de Date, în unele cazuri, pot avea acces la Date și alți subiecți implicați în organizarea acestei Aplicații (administrativ, vânzări, marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi terți furnizori de servicii tehnice, curieri poștali, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, numiți, dacă este necesar, în calitate de Prelucrători de către Operatorul de Date. Lista actualizată a procesatorilor de date poate fi solicitată oricând de la Operatorul de date.

Locul
Datele sunt prelucrate la sediul Operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Operatorul de date.
Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât țara în care se află Utilizatorul. Puteți consulta secțiunea privind detaliile de procesare a datelor cu caracter personal pentru mai multe informații privind locația prelucrării.

Perioada de păstrare
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest document, Datele cu caracter personal sunt prelucrate și păstrate pentru perioada de timp cerută de scopul pentru care au fost colectate și pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă din cauza oricărei obligații legale sau pe baza consimțământului Utilizatorilor.

Scopurile datelor colectate
Datele Utilizatorului sunt colectate pentru a permite Operatorului de date să furnizeze Serviciul, pentru a respecta obligațiile legale, pentru a răspunde la solicitări sau acțiuni de executare, pentru a-și proteja drepturile și interesele (sau pe cele ale Utilizatorilor sau ale unor terțe părți), pentru a detecta activități frauduloase sau rău intenționate, precum și pentru următoarele scopuri: Optimizarea și distribuirea traficului, Afișarea de conținut de pe platforme externe, Statistici, Gestionarea contactelor și a mesageriei și Protecția împotriva spam-ului și a roboților.

Pentru a obține informații detaliate privind scopurile prelucrării și Datele cu caracter personal prelucrate în fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunea „Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și cu ajutorul următoarelor servicii:

Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje
Optimizarea și distribuirea traficului
Protecția împotriva spam-ului și a roboților
Statistici
Afișarea de conținut de pe platforme externe
Politica privind cookie-urile
Această aplicație utilizează instrumente de urmărire. Pentru a afla mai multe, Utilizatorii pot consulta Politica privind cookie-urile.

Informații suplimentare pentru utilizatori
Temeiul juridic pentru prelucrare
Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal referitoare la Utilizator dacă există una dintre următoarele condiții

Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus Operatorul;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul;
prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului sau al unor terțe părți.
Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să se solicite Operatorului să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei prelucrări și, în special, să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, este impusă de un contract sau este necesară pentru încheierea unui contract.

Informații suplimentare privind durata de stocare
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest document, datele cu caracter personal sunt prelucrate și păstrate pentru perioada de timp necesară în scopul pentru care au fost colectate și pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă din cauza oricărei obligații legale sau pe baza consimțământului utilizatorilor.

Prin urmare:

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Operatorul de date și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării contractului respectiv.
Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al Operatorului de date vor fi păstrate până la satisfacerea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de către Operator în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Operatorul.
Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Operatorul poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când acest consimțământ este revocat. În plus, Operatorul poate fi obligat să păstreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a respecta o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestei perioade, dreptul de acces, de ștergere, de rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Drepturile utilizatorului în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)
Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi în ceea ce privește datele prelucrate de către Operatorul de date.

În special, în limitele prevăzute de lege, Utilizatorul are dreptul de a:

să își revoce consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimat anterior.
să se opună prelucrării Datelor sale. Utilizatorul se poate opune prelucrării Datelor sale atunci când aceasta se face pe un alt temei juridic decât consimțământul.
accesul la datele lor. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la Datele prelucrate de către Operator, la anumite aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a Datelor prelucrate.
să verifice și să solicite rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea Datelor sale și poate solicita actualizarea sau rectificarea acestora.
să obțină limitarea prelucrării. Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor sale. În acest caz, Operatorul de date nu va prelucra Datele în alt scop decât cel al conservării acestora.
să obțină ștergerea sau eliminarea Datelor sale cu caracter personal. Utilizatorul poate solicita ștergerea datelor sale de către Operatorul de date.
să primească Datele sale sau să le transfere către un alt Operator de date. Utilizatorul are dreptul de a primi Datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, de a le transfera fără impedimente către un alt operator de date.
Să propună o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor sau poate acționa în justiție.
Utilizatorii au dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de date în străinătate, inclusiv către orice organizație internațională reglementată de dreptul internațional sau formată din două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de operator pentru protejarea datelor lor.

Detalii privind dreptul de opoziție
În cazul în care Datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul sau în vederea urmăririi unui interes legitim al Operatorului, Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește faptul că, în cazul în care datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără a furniza niciun motiv. În cazul în care utilizatorii se opun prelucrării în scopuri de marketing direct, datele lor personale nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri. Pentru a afla dacă Operatorul prelucrează Date în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile respective din acest document.

Cum să vă exercitați drepturile
Pentru a-și exercita drepturile, Utilizatorii pot adresa o cerere la datele de contact ale Operatorului indicate în prezentul document. Solicitarea este gratuită, iar Operatorul de date va răspunde în cel mai scurt timp posibil, în orice caz în termen de o lună, furnizând Utilizatorului toate informațiile prevăzute de lege. Orice rectificare, anulare sau restricționare a prelucrării va fi comunicată de către Operator fiecăruia dintre destinatarii, dacă există, cărora le-au fost transmise datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat. Operatorul notifică Utilizatorul cu privire la acești destinatari, dacă acesta solicită acest lucru.

Informații suplimentare privind prelucrarea
Apărarea juridică
Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Operatorul de date în cadrul procedurilor judiciare sau în fazele pregătitoare ale unor astfel de proceduri pentru a se apăra împotriva abuzurilor în utilizarea acestei Aplicații sau a Serviciilor conexe de către Utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Operatorul de date poate fi obligat să divulge datele prin ordinul autorităților publice.

Dezvăluiri specifice
La cererea Utilizatorului, în plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la Servicii specifice, sau la colectarea și prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Jurnalele și întreținerea sistemului
În scopul operării și întreținerii, această Aplicație și orice servicii terțe utilizate de aceasta pot colecta jurnale de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, Date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a Utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de date utilizând datele de contact.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea Utilizatorilor pe această pagină și, dacă este posibil, pe această Aplicație, precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul uneia dintre datele de contact pe care le deține. Prin urmare, vă rugăm să consultați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează prelucrarea al cărei temei juridic este consimțământul, Operatorul va colecta din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice
Ultima modificare: 9 aprilie 2024

iubenda găzduiește acest conținut și colectează doar datele cu caracter personal strict necesare pentru furnizarea acestuia.

Vizualizați politica de confidențialitate simplificată